Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

provozovatele internetového obchodu, společnosti

České Ploty s.r.o.
Ulice a číslo popisné : Do Višňovky 10
Město a PSČ : 251 01 Herink
Stát : Česká Republika
IČ: 24317217
DIČ: CZ24317217

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 196058

pro prodej zboží a služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.ceskeploty.cz

 

Adresa provozovny a korespondenční adresa:

Do Višňovky 81, Praha východ – Herink, 251 01

Odpovědná osoba a kontakt : Přemysl Kubíček

Pracovní doba provozovny: Dle aktuální provozní doby v záložce Kontakty

E-mail pro dotazy, objednávky, doručení zboží: info@ceskeploty.cz

E-mail pro uplatnění práva z vad, reklamace, odstoupení od smlouvy: reklamace@ceskeploty.cz

 

1) Úvodní ustanovení

Provozovatelem internetového obchodu na internetové adrese www.ceskeploty.cz je společnost

České Ploty s.r.o.
Ulice a číslo popisné : Do Višňovky 10
Město a PSČ : 251 01 Herink
Stát : Česká Republika
IČ: 24317217
DIČ: CZ2431721

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 196058, (dále jen „prodávající“).

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží a k provozování tohoto internetového obchodu na webové stránce umístěné na internetové adrese www.vseproploty.cz (dále jen „internetový obchod“).

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky prodávajícího (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „NOZ“) a upravují, vymezují, specifikují a určují práva a povinnosti, které vzniknou mezi společností České Ploty s.r.o., jako prodávajícím, a fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) při uzavírání kupních smluv prostřednictvím tohoto internetového obchodu a tvoří součást každé jednotlivé kupní smlouvy. Realizací objednávky kupující akceptuje tyto obchodní podmínky. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Závazné jsou obchodní podmínky platné v době učinění objednávky, pokud není v jednotlivé smlouvě individuálně uvedeno něco jiného. Žádným ustanovením těchto obchodních podmínek není omezena možnost prodávajícího uzavřít jednotlivou smlouvu za individuálně sjednaných podmínek, kdy tyto mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

Kupující se s ohledem na ustanovení právní úpravy odlišuje na kupujícího – spotřebitele a kupujícího – podnikatele. Spotřebitelem se dle zákona rozumí každý člověk, který mimo rámce své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem (v daném případě s prodávajícím) nebo s ním jinak jedná. Podnikatelem se rozumí osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, příp. osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Na kupujícího – podnikatele se nevztahují ujednání obchodních podmínek, která upravují práva a povinnosti kupujícího – spotřebitele. Prodávající umožnil kupujícímu, aby se s těmito všeobecnými obchodními podmínkami seznámil v celém rozsahu dříve, než byla učiněna objednávka zboží.

 

V případě, že na základě kupní smlouvy a/nebo objednávky dojde ke sjednání odlišných ustanovení od těchto všeobecných obchodních podmínek, mají takto sjednaná ustanovení přednost před všeobecnými obchodními podmínkami.

 

Objednávky zboží lze uskutečnit po registraci kupujícího či bez registrace. Potvrzením registrace kupující souhlasí se zasíláním nabídkových e-mailů z internetového obchodu firmy České Ploty s.r.o., v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Nabídkové e-maily budou prodávajícím zasílány maximálně dvakrát do měsíce a velikost jednotlivých e-mailových zpráv nepřekročí 100 kB. Službu zasílání novinek e-mailem může kupující kdykoliv zrušit na e-mailové adrese: info@ceskeploty.cz nebo na uvedené kontaktní adrese.

 

Kupující bere na vědomí, že produktové obrázky jsou ilustrativní a mohou se mírně lišit oproti reálnému produktu.

 

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

Internetový obchod obsahuje přehledný, informativní seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji přes tento internetový obchod. U zboží je uvedena cena zboží včetně DPH a související poplatky. Dále internetový obchod obsahuje konkrétní informace o nákladech spojených s balením a dodáním zbožím, či jiné náklady spojené s dodáním zboží. Nabídky zboží v internetovém obchodě jsou informativního charakteru a jsou nezávazné, prodávající není povinen uzavřít konkrétní kupní smlouvu ohledně poptávaného zboží.

Objednávku zboží prodávajícího činí kupující vyplněním/vložením údajů do objednávkového formuláře. Objednávka kupujícího, obsahující veškeré formulářem předepsané údaje a náležitosti, je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena doručením přijetí objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Do odeslání objednávky kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“ může kupující zkontrolovat a změnit údaje, které do formuláře vyplnil/vložil, stejně tak může při zjištění chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky tyto chyby opravit.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně podmínek pro případné uplatňování práv z vadného plnění a práv z poskytnuté záruky prodávajícím (reklamační podmínky), a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s jejich plným zněním seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech:

 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
 • výrazným způsobem se změnila cena dodávaného zboží
 • zjevně došlo k systémové chybě ve stanovení prodejní ceny a to výraznou odchylkou od prodejní ceny běžné

 

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet či jiným sjednaným způsobem vrácena, k uzavření kupní smlouvy nedojde.

Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné s následující výhradou. Pokud kupující zruší objednávku do 14 kalendářních dnů od data objednání zboží, považuje prodávající objednávku za zrušenou. Zrušit objednávku může kupující e-mailem, telefonicky či osobně v provozovně. Při zrušení objednávky je kupující povinen uvést jméno kupujícího, e-mail a číslo objednávky. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, bude prodávající po objednateli požadovat náhradu nákladů spojenou s expedicí zboží. V detailu každého výrobku i v potvrzení objednávky je předpokládaná dodací lhůta zboží (které je skladem i které není skladem). Pokud zboží není na skladě, či skladě dodavatele, prodávající neprodleně informuje kupujícího o dalším termínu dodání.

 

3) Cena, způsoby úhrady

Ceny zboží uvedené v internetovém obchodě jsou platné v okamžiku jeho objednání. Kupující je povinen spolu s cenou zboží prodávajícímu také uhradit náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši Kupující může uhradit cenu zboží spolu s náklady s balením a dodáním zboží v hotovosti v provozovně prodávajícího, v hotovosti na dobírku v místě určením kupujícím v kupní smlouvě nebo objednávce, bezhotovostním převodem na účet prodávajícího dle vystaveného zálohového listu s údaji k platbě.

Kupující je oprávněn si zvolit způsob platby před výběrem dopravy. Není-li uvedeno jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Prodávající je oprávněn požadovat úhradu celé kupní ceny zboží a nákladů na balení a dodání zboží před předáním zboží k přepravě zvolenému dopravci (v případě platby bezhotovostním převodem), před předáním zboží kupujícímu (v případě platby na dobírku) anebo před předáním kupujícímu v provozovně (v případě platby hotovosti a/nebo bezhotovostním převodem). Daňový doklad prodávající předá, případně odešle v jednom balíku společně se zbožím, nedohodnou-li se strany odlišně.

Způsob úhrady může kupující zvolit před výběrem způsobu dopravy. Všechny způsoby platby jsou zahrnuty v ceně dopravy.

 

4) Účtování poplatků za nedodržení splatnosti faktury

Při nedodržení splatnosti faktury je společnost České Ploty s.r.o. oprávněna účtovat odběrateli paušální částku 150,- Kč za každou zaslanou upomínku k úhradě platby. Úhradou této částky není dotčena povinnost odběratele uhradit společnosti České Ploty s.r.o. úroky z prodlení, ev. další sjednané sankce (smluvní pokuty apod.).

 

5) Druhy dopravy zboží, doručování a skladová dostupnost:

Způsob dopravy zboží určuje prodávající, není-li tato možnost dána kupujícímu při objednávání zboží. V případě, že kupující požaduje jiný způsob dopravy zboží než umožňuje prodávající, je povinen nést riziko poškození zboží a uhradit případné dodatečné náklady spojené s takovým, na základě jeho požadavku zvoleným a s prodávajícím individuálně sjednaným způsobem dopravy.

Kupující je povinen převzít zboží při jeho dodání na místě jím určené v objednávce, prodávající je současně povinen zboží na takto určení místo dodat.

 • Osobní odběr

Objednané zboží může kupující vyzvednout v provozovně prodávajícího na adrese:

 • České Ploty s.r.o., Do Višňovky 10, Praha východ – Herink, 251 01
 • České Ploty s.r.o., Židněves 67 (Mladá Boleslav), 294 06 Březno
 • České Ploty s.r.o., Slovenská 4/1103, 702 00 Ostrava

 

Po připravení objednávky k vydání bude kupující vyrozuměn. Bez takto zaslaného potvrzení nemůže prodávající zajistit dostupnost zboží v provozovně a jeho možnost odběru. Objednané zboží lze vyzvednout v provozovně  dle aktuální otevírací doby. Mimo tuto dobu lze objednané zboží vyzvednout pouze po předchozí dohodě s prodávajícím.

Zboží označené skladem nemusí být vždy na konkrétní pobočce. Přeprava tohoto zboží na konkrétní pobočku může trvat až 5 pracovních dnů.

 

 • Doručení přepravcem

Cena za doručení zboží přepravní firmou je stanovena dle aktuálního a platného ceníku zvolené přepravní firmy, které jsou veřejné dostupné. V případě, že nebude kupující na uvedené doručovací adrese zastižen, bude mu objednané zboží opětovně doručováno a/nebo uloženo k vyzvednutí dle podmínek zvolené přepravní firmy. Kupující je povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Možné je využití také služeb Zásilkovny, respektivě Zásilkovna Z-point výdejní místo a Zásilkovna na adresu. U malého balíku do 5 kg je nutné dodržet maximální povolené rozměry 50x40x30 cm a u velkého balíku do 10 kg pak 60x50x40 cm.

Nabídka dopravy zdarma nad 10 000 Kč se nevztahuje na: betonový sortiment, betony Baumit, zboží delší jak 3 m a jinak velké a křehké zboží. Doprava zdarma se dále nevztahuje na realizace.

U některých obzvláště neskladných, těžkých nebo jinak špatně přepravitelných výrobků může být cena přepravy zvýšena. Cena za dopravu se zobrazuje při výběru způsoby dopravy, nebo je stanovena prodávajícím v případě individuálně zvolené dopravy. Takto stanovenou cenu za dopravu kupující před odesláním odsouhlasí a uhradí dle podmínek uvedených výše. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat počet balíků, neporušenost obalů a v případě jakýchkoli závad tyto neprodleně sdělit dopravci. V případě porušení obalu, které by mohlo nasvědčovat neoprávněnému vniknutí do zásilky, nemusí kupující balík od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující potvrzuje, že zásilka splňovala podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení zásilky či jejího obalu nebude prodávajícím brán zřetel.

Za škody vzniklé při přepravě nenese prodávající odpovědnost.

Zásilka je obvykle doručena do druhého pracovního dne od odeslání.

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

 • Skladová dostupnost

Skladem = zboží na jednom z našich skladů, přeprava na konkrétní pobočku či na expediční pobočku může trvat až 5 pracovních dnů

Skladem u dodavatele = zboží skladem u našeho dodavatele, naskladnění do cca 3 pracovních dnů

Dostupné do xx dnů = dodání na náš sklad v rozmezí uvedeného datumu

Na dotaz = aktuální skladová dostupnost musí být potvrzena pracovníkem

Momentálně nedostupné = neznámé datum doručení od dodavatele

Vyprodáno = již nelze dodat další zboží

 

6) Odpovědnost za vady, záruka, reklamační řád

Práva a povinnosti smluvních stran týkající se odpovědnosti za vady zboží či záruční odpovědnosti prodávajícího se řídi příslušnými právními předpisy, zejména dle ust. §§ 1914-1925, §§ 2099 – 2117 a §§ 2161 a násl. NOZ.

Prodávající odpovídá kupujícímu za skutečnost, že dodané zboží nemá vady. Zejména prodávající odpovídá, že v době kdy kupující zboží převzal

 •  má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

Projeví-li se nějaká výše uvedená vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Nemá-li věc vlastnosti stanovené výše, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže. Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na náklady prodávajícího věc původně dodanou.

Nejde-li o zboží, které se rychle kazí nebo o zboží použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví po převzetí věci v záruční době (záruka).

Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v záruční lhůtě, která je uvedena u jednotlivého druhu zboží/v délce 24 měsíců od převzetí objednaného zboží. Kupující má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva z vadného plnění.

Zjistí-li kupující vady zboží, musí tyto skutečnosti sdělit prodávajícímu písemně (dopis, e-mail, fax) nebo osobně, a to bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Nejlépe tak, že písemnou reklamaci přiloží kupující spolu s kopií dokladu o koupi zboží a se zbožím a to vše zašle na adresu provozovny prodávajícího běžným balíkem nebo výše uvedené listiny a zboží doručí osobně prodávajícímu na adresu provozovny:

 • České Ploty s.r.o., Do Višňovky 10, Praha východ – Herink, 251 01
 • České Ploty s.r.o., Židněves 67 (Mladá Boleslav), 294 06 Březno
 • České Ploty s.r.o., Slovenská 4/1103, 702 00 Ostrava

 

Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení (i e-mailem) o tom, že byla reklamace kupujícím uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Prodávající nepřebírá balíky na dobírku. Po vyřízení reklamace prodávající písemně kupujícímu sdělí způsob vyřízení reklamace, době trvání reklamace, informace o provedení opravy, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Ustanovení dle tohoto článku se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

Pro reklamace prosím použijte e-mailovou adresu reklamace@ceskeploty.cz

 

7) Odstoupení od smlouvy

Kupující, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

 • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
 • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
 • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

 

Zboží dodané na míru dle požadavku zákazníka nelze vrátit v zákonné 14 denní lhůtě. Tím však není omezen nárok na reklamaci.

Lhůta dle tohoto odstavce se považuje za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od kupní smlouvy odstupuje, a to písemně na adresu provozovny:

 • České Ploty s.r.o., Do Višňovky 10, Praha východ – Herink, 251 01
 • České Ploty s.r.o., Židněves 67 (Mladá Boleslav), 294 06 Březno
 • České Ploty s.r.o., Slovenská 4/1103, 702 00 Ostrava

 

mailem na adresu info@ceskeploty.cz Odstoupení je účinné ke dni doručení písemného odstoupení prodávajícímu. Nevyplyne-li jinak, je písemné odstoupení doručené třetím dnem od odeslání zásilky poštou.

Kupující může odstoupit i zasláním e-mailu na info@ceskeploty.cz s následujícím textem: Chci jednostranně odstoupit od smlouvy číslo (uveďte číslo smlouvy) ze dne (uveďte datum uzavření smlouvy) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud kupující požaduje vrácení peněz na účet, uvede číslo bankovního spojení). Dále kupující uvede datum, své jméno a příjmení a adresu. Kupující může při odstoupení od smlouvy použít vzorový formulář (příloha těchto obchodních podmínek).

V případě odstoupení je kupující povinen zaslat nebo předat prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dní ode dne odstoupení, zboží, které od prodávajícího obdržel. Kupující ponese náklady spojené s vrácením zboží. Prodávající může po kupujícím požadovat pouze úhradu nákladů stanovených v NOZ.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný, než prodávajícím na výběr daný způsob dodání zboží, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Pokud tedy bude vrácené zboží v rozporu s předchozí větou poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny, tudíž pak kupujícímu vrací jen takto sníženou kupní cenu .

Kupující bere na vědomí, že z důvodů uvedených v ust. § 1837 NOZ nelze odstoupit od smlouvy:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 •  o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 

Do doby převzetí zboží kupujícím je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit i prodávající. V takovém případě vrátí případná finanční plnění kupujícího bez zbytečného odkladu, a to stejnou formou, jakou bylo kupujícím plněno.

 

8) Bezpečnost, ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že osobní údaje kupujícího jakožto subjektu údajů jsou zpracovávány pouze za účelem plnění smlouvy či smluvních ujednání mezi prodávajícím a kupujícím a dále pro účely plnění zákonných povinností. Mimo případů  zpracování osobních údajů dle předchozí věty prodávající může zpracovávat osobní údaje kupujícího pouze na základě jeho výslovného dobrovolného, svobodného, konkrétního, informovaného a jednoznačného souhlasu za účelem uvedeným v souhlasu kupujícího, který je kupující oprávněn kdykoliv odvolat. S udělením či neudělením souhlasu se zpracováním osobních údajů kupujícího není podmíněno uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávající dále prohlašuje, že nakládá s osobními údaji a chrání osobní údaje kupujícího před jejich zveřejněním a použitím třetími osobami, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zásady zpracování osobních údajů prodávajícího jsou k dispozici na této adrese.

 

9) Další práva a povinnosti stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1756 odst. 2 občanského zákoníku.

 

10) Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu info@ceskeploty.cz

Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.

U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs.

Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.

V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

 

11) Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky, není-li smluvními stranami ujednáno písemně jinak.

V případě sporu se strany zavazují přistoupit přednostně k mimosoudnímu smírnému řešení. Smluvní strany dále sjednávají, že jejich obchodní vztah se řídí právem České republiky a všechny spory budou rozhodovány českými soudy. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z obecně závazných právních předpisů.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Pokud by některé ustanovení těchto obchodních podmínek bylo neplatné či neúčinné nebo se neplatným či neúčinným stalo, nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení, ani jejich účinnost. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.8.2019

 

 

Přílohy:

K OBCHODNÍM PODMÍNKÁM TAKÉ NÁLEŽÍ DOKUMENT INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

K OBCHODNÍM PODMÍNKÁM TAKÉ NÁLEŽÍ REKLAMAČNÍ ŘÁD.

PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE VYUŽIJTE ONLINE FORMULÁŘ, nebo v případě nefunkčnosti REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ