Návod na stavbu čtyřhranného pletiva

Standardní instalace

V uvažované vytyčené budoucí trase oplocení se připraví díry o průměru od 15 do 23 cm pro sloupky a vzpěry ve vzdálenosti 2,5 až 3 m od sebe. Díry musí sahat do nezámrzné hloubky, a to nejméně 80 cm.

ctyrhranne-pletivo-01

Typové sloupky Ideal, pro oplocení čtyřhranným pletivem Ideal odpovídající délky, správně výškově osazené do děr, kdy potřebnou výšku definuje příchytka napínacího drátu (viz ilustrace), se zafixují nepříliš řídkým betonem. Koncové a rohové sloupky, stejně tak jako každý nejvýše osmý průběžný sloupek, musí být zavzpěrovány vzpěrami Ideal odpovídající délky.

Napínací sloupky jsou fixovány vzpěrami, které musí působit proti tahu pletiva a jsou instalovány:

- na začátku plotu

- v každém rohu plotu

- při každé změně směru plotu

- každých nejvýše 25 m rovné délky plotu

- na konci plotu

ctyrhranne-pletivo-02

Vzpěry jsou používány k zajištění svislé polohy plotových sloupků poté, co je na sloupky instalováno a napnuto pletivo. Vzpěry jsou osazeny vždy tak, že působí proti směru tahu pletiva. Jsou proto do země zabetonovány a ke sloupku přišroubovány vždy v 1/3 nadzemní výšky sloupku (měřeno od horního konce sloupku) a se sloupkem ideálně svírají úhel 45 stupňů (viz ilustrace). Délka vzpěr je vždy přibližně stejná jako délka sloupků. Vzpěry se instalují vždy:

- na začáteční sloupek plotu (1 ks)

- na každý rohový sloupek plotu (2 ks)

- na každý sloupek plotu, na kterém se mění směr trasy plotu (2 ks)

- na každý sloupek po nejvýše 25 m v případě rovné trasy plotu (2 ks)

- na konečný sloupek plotu (1 ks)

ctyrhranne-pletivo-04

Po zabetonování sloupků a vzpěr je nezbytné před instalací pletiva na sloupky nechat beton vždy řádně zatuhnout. Optimální doba je přibližně jeden týden, je však vždy závislá na aktuálním počasí.

Postup montáže:

Čtyřhranné pletivo Ideal je neseno osnovou vodorovných napínacích drátů, ke které se přichycuje. Vodorovné napínací dráty jsou silnější než drát pletivový a jsou upevněny na všech sloupcích. Obvykle se na sloupky napnou tři vodorovné řady napínacích drátů. Horní drát se výškově aretuje do příchytky napínacího drátu, spodní drát se osadí na sloupek ve výšce cca 5–10 cm nad budoucí zem, aby se pletivo stýkalo s napínacím drátem ve spodní části oplocení přibližně v 1/2 prvního oka, třetí vodorovný drát se nainstaluje do středu výšky plotu. Všechny tři vodorovné napínací dráty se vypnou pomocí napínáků.

ctyrhranne-pletivo-05

Čtyřhranné pletivo Ideal se instaluje tak, že se role pletiva celá rozvine podél plotu, prozatím tvořeného zavzpěrovanými sloupky s osnovou tvořenou ze tří napnutých vodorovných napínacích drátů, rozevře se horní uzel čtyřhranného pletiva a pletivo se pověsí za každý cca 6. rozevřený uzel na horní napínací drát po celé délce oplocení. V této fázi, kdy pletivo volně visí na horním napínacím vodorovném drátu, se krajní svislá strana pletiva pomocí vázacího drátu přiváže na koncový sloupek plotu vázacím drátem. Nyní se celé pletivo po celé délce plotu (nejvýše však délka 25 m) napne ve směru od koncového zavzpěrovaného sloupku plotu tak, že se na svém druhém konci osadí napínacím hřebenem pro pletiva (malý nebo velký) a pomocí navijáku či vratidla upevněného za pevný předmět (např. na stojící nákladní automobil) se v této sestavě dostatečně vypne.

V takto vypnutém stavu se čtyřhranné pletivo pomocí vázacího drátu přichytí ke střednímu a spodnímu vodorovnému napínacímu drátu. K hornímu napínacímu drátu se pletivo přichycuje uzavřením rozevřených uzlů pletiva. Místo vázacího drátu je možné použít i speciální svorky.

Konec pletiva se vázacím drátem přiváže ke koncovému sloupku oplocení. K průběžným sloupkům se pletivo přiváže vázacím drátem.

ctyrhranne-pletivo-03

Menší terénní vlny

Čtyřhranné pletivo je pevné, ale zároveň na větších délkách tras plotů pružné, což umožňuje jeho přizpůsobení terénním vlnám a sloupkům ve svislém směru. Postup montáže na nerovném terénu je shodný s montáží na rovném terénu až po vypnutí pletiva pomocí navijáku, kdy lze síť svislým tahem zafixovat na sloupcích v požadované výšce.

Větší terénní vlny a schody

Nelze-li při větších terénních nerovnostech použít technologii výškového přizpůsobení sítě terénním vlnám, používá se technologie přerušování a napojování pletiva na sloupcích s využitím výškových odskoků mezi sousedními úseky plotu. Pletivo se instaluje zcela obdobně jako u instalací na rovných úsecích pouze s tou výjimkou, že délka trasy je podstatně kratší. Délka jednoho úseku bývá obvykle do 6 metrů délky a výškový odskok bývá nejvýše do 20 cm.

Oplocení s betonovými podhrabovými deskami pod pletivem

Při instalaci oplocení s betonovými podhrabovými deskami pod pletivem se pro vložení desek mezi sloupky použijí průběžné, resp. koncové, držáky podhrabových desek. Držáky se na sloupky přichytí samořeznými šrouby. Betonové podhrabové desky se volně vloží do držáků podhrabových desek. Po osazení podhrabových desek se pokračuje standardní instalací pletiva. Systém instalace je stejný, pouze je třeba použít sloupky delší, a to o výšku podhrabové desky, a vzpěry je třeba osazovat do země mimo směr trasy oplocení, a to o cca. 10 cm ve směru dovnitř pozemku. Vzpěry se nikdy nearetují na vršek betonové podhrabové desky!

Příprava pletiva před jeho instalací na sloupky

Celou roli kompaktně baleného čtyřhranného pletiva položíme na rovný terén tak, že volný konec role pletiva je ve spodní části, s tím, že budoucí odvalování role bude probíhat ve směru oplocení a zároveň pletivo zůstane na spodní části role, tzn. že zůstane na zemi. Uvolníme a připravíme si konce nylonového motouzu, odstraníme úvazkový drát, který udržuje roli v kompaktním stavu, a uchopíme konce nylonového motouzu...

ctyrhranne-pletivo-06

Rozbalení role kompaktního pletiva

Opatrně táhneme za konce motouzu, až pletivo roztáhneme do jedné ploché rohože. Při rozmotávání role se pohybuje role a odmotané pletivo se nehýbe. ODMOTANÁ ČÁST PLETIVA LEŽÍ NA ZEMI BEZ POHYBU!

ctyrhranne-pletivo-07

Rozpojení a spojení pletiva

Na volně na zemi položeném, rozmotaném pletivu odehneme oba konce jedné spirály šroubovice drátu. Pro rozpojení pletiva otáčíme uvolněnou šroubovici drátu proti směru hodinových ručiček, až do jejího úplného vyjmutí, čímž dojde k rozpojení pletiva na dvě části. Pro spojení pletiva postupujeme opačně. Přiložíme volné konce pletiva k sobě a jednou, předem připravenou, volnou šroubovicí drátu otáčením ve směru hodinových ručiček spojíme volné konce pletiva. Po „zašroubování“ celé šroubovice drátu zahneme oba konce drátu do původního tvaru. Pletivo je spojeno.

ctyrhranne-pletivo-08